РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЧЕРВЕНО МЕСО

„УНИТЕМП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, с.Войводиново, ул.“Запад“ № 25, ЕИК: 115240098, представлявано от Петко Илиев Петков, действащ в качеството си на управител, Ви информира, че предстои РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЧЕРВЕНО МЕСО – УПИ 28006 в землището на с. Войводиново, общ. Марица, област Пловдив.

Tanya Petrova