Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС Унитемп ЕООД обявява за следното предстоящо инвестиционно предложение: Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди, автоматизация и иновация на производството в

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

„УНИТЕМП“ ЕООД е бенефициер на основание чл. 20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 23, ал. 3 от Наредба № 2 от 05.08.2020г. за прилагане на